Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Lite 75

Producent: AVtek
Cena netto:
Cena brutto:

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 6 Lite 75

      
Przykuwaj uwag?, inspiruj dok?adno?ci? i poprowad? prezentacj? na zupe?nie innowacyjnym poziomie dzi?ki Avtek TouchScreen 6 Lite, z którym po??czysz si? ?atwiej ni? kiedykolwiek!

    
Android w wersji 8.0 oferuje szybkie podzespo?y i wysok? wersj? systemu operacyjnego co sprawia, ?e obs?uga monitora jest znacznie bardziej p?ynna, odczytywanie dotyku jest nawet 40% szybsze ni? w poprzedniku oraz pozwala na zainstalowanie coraz bardziej wymagaj?cych aplikacji.

 

Mo?liwo?? pisania dwoma kolorami w tym samym czasie - prowad? barwn? prezentacj? i przykuj uwag? uczniów i wspó?pracowników dzi?ki do??czonymi do zestawu pisakami dwustronnymi.


Jeszcze wi?cej portów dzi?ki którym monitor jest jeszcze bardziej dostosowany do pracy w dowolnych warunkach oraz pod??czenia wi?kszej liczby urz?dze?.

 

Wbudowany modu? WiFi/Bluetooth pozwala na wygodne, szybkie do??czanie do dost?pnych sieci oraz b?yskawiczne uruchomienie bluetooth w celu przesy?ania plików lub bezprzewodowego pod??czenia urz?dze? jak g?o?niki czy s?uchawki.


Dok?adne sterowanie dotykiem - dzi?ki technologii Zero Bonding korzystanie z monitora jest jeszcze naturalniejsze. Minimalna przestrze? pomi?dzy wy?wietlaczem a szyb? ochronn? sprawia, ?e elektroniczny tusz pojawia si? tu? pod pisakiem, z ograniczonym do minimum zjawiskiem paralaksy. Poprawia do odczucia pisania dzi?ki czemu najcz??ciej u?ywane funkcje monitora interaktywnego notowanie, pisanie czy rysowanie s? przyjemniejsze i bardziej intuicyjne.

 

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesy?ania obrazu pozwala na po??czenie z 8 komputerami lub urz?dzeniami mobilnymi na raz i wy?wietlanie do czterech obrazów jednocze?nie. Bezprzewodowe przesy?anie obrazu, d?wi?ku i dotyku pozwala na jeszcze wygodniejsz? wspó?prac? i eliminuje potrzeb? pod??czania ka?dego z komputerów bezpo?rednio do monitora. Dodatkowo dzi?ki wsparciu technologii Miracast ??czno?? z komputerem Windows 10 nie wymaga instalowania ?adnych aplikacji!

 

Aktualizacje oprogramowania monitora poprzez internet (Over-the-Air) sprawiaj?, ?e zawsze b?dzie on otrzymywa? najnowsze funkcje i aplikacje wprowadzane z czasem. U?ytkownik z ?atwo?ci? sam zainstaluje aktualizacj? kiedy b?dzie dost?pna przez co nie omin? go przysz?e zmiany.

 

Monitory TouchScreen 6 s? przygotowane do obs?ugi rozdzielczo?ci 4K/UHD. Za wy?wietlanie obrazu odpowiada zaawansowany panel o rozdzielczo?ci 3840 x 2160 i od?wie?aniu 60Hz. Na obudowie znajduje si? nowy slot dla opcjonalnego komputera w standardzie OPS oraz porty HDMI 2.0 umo?liwiaj?ce pod??czenie ka?dego nowoczesnego sprz?tu.

 

Dzi?ki unikalnemu rozwi?zaniu, jakim s? wspó?dzielone porty USB na froncie monitora, raz pod??czona pami?? USB b?dzie dost?pna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym komputerze OPS bez potrzeby przek?adania pomi?dzy portami.

 

Nowa wersja narz?dzia do nanoszenia notatek umo?liwia ju? nie tylko nanoszenie notatek na dowolny obraz czy korzystanie z monitora jak z tablicy interaktywnej, ale wyposa?ona jest tak?e w dodatkowe narz?dzia pomagaj?ce w prezentacjach, lekcjach i spotkaniach np. stoper, minutnik, reflektor i system do g?osowania.

 

Narz?dzie do g?osowania wywo?ywane z dost?pnego na ka?dym ?ródle podr?cznego paska skrótów pozwala na zadanie dowolnego pytania, zebranie odpowiedzi i ich szybkie omówienie. I to niezale?nie od tego, czy wy?wietlana jest prezentacja, przegl?darka w systemie Android czy obraz z zewn?trznego ?ród?a jak laptop.

 

Funkcje blokowania monitora to rozwi?zanie dedykowane dla ?rodowiska szkolnego oraz sprawdzaj?ce si? w zat?oczonych miejscach. USB Disk Lock pozwala zablokowa? monitor i odblokowa? jedynie po pod??czeniu klucza (pami?ci USB) z odpowiednim plikiem odblokowuj?cym. Aplikacj? do blokowania monitora zabezpieczymy go podobnie jak telefon na kod. Jedno i drugie rozwi?zanie zabezpiecza sprz?t i dost?pne na nim dane przed niepo??danym u?yciem.

 

Monitory Avtek TouchScreen posiadaj? w zestawie interaktywne oprogramowanie Note dla systemu Windows, które pozwala zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obs?ug? biznesowej prezentacji. Note obs?uguje ten sam format plików co aplikacja bia?ej tablicy w systemie Android, dzi?ki czemu ten sam plik mo?na zacz?? edytowa? na monitorze, a nast?pnie doko?czy? w aplikacji Note w systemie Windows.

 

Poza oprogramowaniem Note do monitora do??czone s? dwa kolejne programy: Connect i Capture. Pierwszy s?u?y komunikacji mi?dzy urz?dzeniem mobilnym a komputerem PC i pozwala m.in. na przesy?anie obrazu w obie strony i kontrolowanie prezentacji. Sprawia to, ?e zdalna kontrola monitora z poziomu komputera jest prosta i intuicyjna.


Capture to przydatne narz?dzie do nagrywania i edycji prezentacji czy wyk?adów. Pozwala na nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z pod??czonej kamery (lub obu jednocze?nie). Capture oferuje równie? szybk? edycj? materia?ów, które w postaci jednego pliku wideo mo?na zapisa?, wys?a? do chmury lub opublikowa? w serwisach takich jak YouTube.


Monitory interaktywne idealnie sprawdzaj? si? w scenariuszach o zró?nicowanych wymaganiach, dlatego komputery OPS dost?pne s? w kilku wariantach. W edukacji oraz do podstawowych zastosowa? idealny b?dzie oszcz?dna i3. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczone s? wersje i5, a do najbardziej profesjonalnych zastosowa? niezwykle wydajny Intel i7.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali