Monitor interaktywny BenQ CP8601K 86"

Producent: BenQ
Cena netto:
Cena brutto:

DuoBoard Korporacyjnyt Monitor Interaktywny | Benq CP8601K


BenQ DuoBoard zosta? zaprojektowany tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci nowoczesnej sali konferencyjnej i pomóc firmom w rozwijaniu i utrzymywaniu ?rodowiska, w którym swobodnie przep?ywaj? pomys?y. Pozwala na rozszerzon?, bezproblemow? kolaboracj? zespo?u, stymulowanie bardziej innowacyjnych pomys?ów i jest idealny do przekszta?cania kreatywno?ci z abstrakcyjnej w rzeczywist?. BenQ DuoBoard to pocz?tek niesko?czonych mo?liwo?ci.


Natychmiastowe spotkania bez czekania
DuoBoard pozwala u?ytkownikom od razu rozpocz?? spotkanie na swoich mobilnych urz?dzeniach. Wbudowana kamera i mikrofon, umo?liwiaj? bezpo?redni? wideokonferencj? bez k?opotliwych przygotowa? i wi?zki kabli. Dzi?ki obs?udze ró?nych ?róde? wej?ciowych, w tym OPS, HDMI, VGA, pami?ci flash USB i innych, DuoBoard oferuje doskona?? kompatybilno??.


System zarz?dzania kontem (AMS) dla spersonalizowanego obszaru roboczego
DuoBoard obs?uguje zarz?dzanie wieloma kontami za po?rednictwem technologii NFC, która pozwala u?ytkownikom na bezpo?redni dost?p do ustawie? osobistych, dysku sieciowego i przestrzeni dyskowej w chmurze, takich jak dysk Google i Dropbox, i zarz?dzanie nimi, po prostu skanuj?c karty NFC zaprojektowane przez BenQ bez konieczno?ci podawania has?a.


Nieprzerwana komunikacja dzi?ki BenQ Launcher
DuoBoard u?atwia u?ytkownikom rozpocz?cie spotka? bez opó?nie?. Stworzony w celu agregacji wszystkich kluczowych narz?dzi w jednym centrum, BenQ Launcher umo?liwia pracownikom dost?p do ?róde? wej?cia wideo lub korzystanie z tablicy EZWrite bez konieczno?ci logowania si? na swoje konta. Dodatkowo BenQ Launcher jest wyposa?ony w prze??cznik zada?, umo?liwiaj?cy u?ytkownikom prze??czanie mi?dzy najnowszymi aplikacjami i ?ród?ami sygna?u wej?ciowego za pomoc? jednego dotkni?cia.


Wideokonferencje w dowolnym miejscu i czasie
DuoBoard jest fabrycznie wyposa?ony w przydatne aplikacje biznesowe, takie jak Blizz by TeamViewer, pot??na us?uga spotka? w chmurze, która ujednolica wideokonferencje, proste spotkania online, wiadomo?ci grupowe i zarz?dzanie dyskusjami. Interfejs uruchamiany jednym klikni?ciem umo?liwia ?atwe zorganizowanie wysokiej jako?ci spotkania grupy audiowizualnej poprzez pod??czenie ró?nych urz?dze?. Wbudowana kamera i mikrofon matrycowy zwi?kszaj? efektywno?? spotka?, zwi?kszaj?c produktywno??.

 

Duo Boards
Ta funkcja zosta?a zaprojektowana w celu rozszerzenia wspó?pracy, wspierania pracy zespo?owej i stymulowania innowacji. ??cz?c ze sob? dwie tablice DuoBoard, u?ytkownicy mog? bezproblemowo podwoi? przestrze? wspó?pracy i opracowa? pomys?y bez granic. U?ytkownicy mog? korzysta? z EZwrite do wspó?pracy z kolegami z zespo?u w celu wykonania skomplikowanego zadania. Pliki zapisane w poszczególnych monitorach mo?na tak?e udost?pnia? pomi?dzy nimi. Jeden plus jeden to zdecydowanie wi?cej ni? dwa.


Duo Windows
Ta funkcja pozwala u?ytkownikom pracowa? nad dwoma zadaniami jednocze?nie, na jednym monitorze, podwajaj?c wydajno??. U?ytkownicy mog? teraz otwiera? dwie aplikacje jednocze?nie i wykonywa? zadania wielozadaniowe szybciej ni? kiedykolwiek wcze?niej. Scenariusze obejmuj?: porównywanie dwóch dokumentów, pisanie protoko?ów ze spotka? podczas wideokonferencji, wyszukiwanie informacji podczas burzy mózgów, otwieranie aplikacji na Androida z innymi danymi ?ród?owymi i wiele wi?cej.


Duo OS
Duo OS osi?ga zgodno?? mi?dzy platformami mi?dzy Androidem, iOS, macOS i Windows OS. Pozwala to u?ytkownikom przechwyci? plik obrazu z w?asnego urz?dzenia, edytowa? go za pomoc? EZWrite, a nast?pnie zapisa? w IFP, w chmurze lub na oryginalnym urz?dzeniu do dalszego wykorzystania. Duo OS pozwala na ?atwe prze??czanie mi?dzy ró?nymi systemami operacyjnymi w celu zwi?kszenia wspó?pracy.
 

Adnotuj i wspó?pracuj wsz?dzie dzi?ki ?rodowisku chmury
Oferuj?c zaawansowane funkcje ?rodowiska chmury, Program Tablicy Inetraktywnej EZWrite 5 usprawnia dyskusje, umo?liwiaj?c pracownikom dzielenie si? notatkami i pomys?ami, niezale?nie od tego, czy s? w biurze, w domu czy w podró?y s?u?bowej. Dzi?ki wyj?tkowej us?udze BenQ AMS (Account Management System) pracownicy mog? zapisywa? materia?y bezpo?rednio w chmurze i uzyskiwa? do nich zwrotny dost?p bezpo?rednio z Monitora Interaktywnego, bez zb?dnej potrzeby korzystania z laptopa.


Tablica Interaktywna w ?rodowisku chmurowym i Sticky Notes
Wyposa?ony w przyjazne dla u?ytkownika funkcje, EZWrite 5 firmy BenQ jest wiod?cym rozwi?zaniem do tworzenia notatek, które usprawnia wspó?prac? i komunikacj? podczas spotka?. Dzi?ki EZWrite Cloud Whiteboard pracownicy mog? gromadzi?, kategoryzowa?, edytowa? i udost?pnia? notatki mi?dzy IFP a urz?dzeniami mobilnymi lub laptopami, zapewniaj?c im dost?p do wa?nych materia?ów w dowolnym miejscu.


Zrzuty ekranu i ?atwy import
Dzi?ki Ruchomemu Narz?dziu EZWrite wyk?adowcy mog? rejestrowa? zrzuty ekranu dowolnych elementów, w tym tre?ci z aplikacji, stron internetowych i filmów z dowolnego ?ród?a. Nast?pnie mog? zaimportowa? te tre?ci do EZWrite 5 w celu dalszej dyskusji i adnotacji na zupe?nie nowej stronie.


Inteligentne rozpoznawanie pisma odr?cznego
Funkcja rozpoznawania pisma odr?cznego EZWrite pozwala u?ytkownikom na natychmiastow? konwersj? napisanego tekstu, liczb, formularzy i rysunków na czytelny tekst cyfrowy bez konieczno?ci prze??czania trybów.


Ruchome narz?dzie
Wbudowane Ruchome Narz?dzie EZWrite umo?liwia nauczycielom pisanie na dowolnej aplikacji, wideo, stronie internetowej, dokumencie lub obrazie. Niezale?nie od tego, czy u?ywasz Windowsa, Maca, Chrome czy Androida, nauczyciel mo?e robi? notatki na dowolnych tre?ciach na ekranie i je zapisywa?. Zrzut ekranu, pozwala u?ytkownikom uchwyci? ca?y - lub tylko cz??? - ekranu czterema palcami. Ruchome Narz?dzie (Floating Tool) zapewnia równie? p?ynne pisanie w przypadku korzystania z HDMI, VGA i innych ?róde? sygna?u, zapewniaj?c maksymaln? elastyczno??.

 

Two-Way Mirroring
Zamierzaj?c usprawni? wspó?prac? podczas spotka? biznesowych, InstaShare uruchamia dwukierunkowe tworzenie kopii lustrzanych mi?dzy monitorami interaktywnymi a urz?dzeniami mobilnymi, w tym smartfonami, tabletami i laptopami, bez potrzeby pod??czania urz?dze? za pomoc? kabli wideo, bez wzgl?du na to, czy s? w tym samym pomieszczeniu czy odleg?ych lokalizacjach.


Dwukierunkowa kontrola dotykowa
InstaShare obs?uguje dwukierunkow? wspó?prac? na platformach Windows i macOS, zarówno monitory dotykowe, jak i urz?dzenie mog? wchodzi?
w interakcje z udost?pnian? tre?ci? i umo?liwiaj? dodawanie adnotacji w celu zwi?kszenia wydajno?ci i zaanga?owania spotkania.


4 podzielone ekrany i centralne sterowanie zapewniaj?ce p?ynne spotkanie
InstaShare obs?uguje prezentacj? 4 ekranów uczestników jednocze?nie, zapewniaj?c natychmiastowy i doskona?y interfejs wy?wietlania. Aby zarz?dza? spotkaniem, InstaShare ma centralnie kontrolowany system, który kontroluje uczestników i zawarto?? lustrzan?, dzi?ki czemu spotkania mog? przebiega? sprawnie.

 

Precyzyjna rozdzielczo?? dotyku
Precyzyjne dostrojenie pisma odr?cznego w Serii Interaktwnych Monitorów firmy BenQ zosta?o ulepszone dzi?ki zastosowaniu zaawansowanej technologii dotykowej P-cap (Technologia Pojemno?ciowa), która umo?liwia dok?adne i precyzyjne reakcje dotykowe na ekranie w celu odwzorowania realistycznego pisma odr?cznego. Aby u?atwi? wspó?prac? w zespole, obs?uguje tak?e funkcj? wielodotykow?. Ponadto wysokiej jako?ci warstwa szk?a zapewnia doskona?? odporno?? na ?wiat?o, kurz i wod?, zwi?kszaj?c ogóln? trwa?o?? monitora.


Zmniejszenie odst?pu mi?dzy rzeczywistym punktem pisania, a punktem wy?wietlanym na ekranie

Odwzorowanie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma. Zmniejszenie odleg?o?ci przed dotkni?ciem, aby zapewni? lepsze wra?enia dotykowe i pisania.

 

Kontrola za pomoca g?osu (Voice Assistant)
Monitory z DuoBoard oferuj? dodatkowy poziom elastyczno?ci sterowania urz?dzeniem za pomoc? Voice Assistant, pozwalaj?c prowadz?cym prezentacje kontrolowa? przep?yw konferencji, na przyk?ad uruchamiaj?c stoper lub przeszukuj?c Internet z dowolnego miejsca w sali. Wyk?adowcy mog? ?atwo kontrolowa? Monitor Interaktywny za pomoc? zdalnego sterowania g?osowego, co dodatkowo zapewnia p?ynne wra?enia w sali zarówno dla uczestników, jak i wyk?adowców.

 

Wspieraj pot??ne ?rodowisko wspó?pracy
Je?li chodzi o skuteczn? wspó?prac?, zdrowie ma znaczenie. Monitory Interaktywne BenQ zapewniaj? firmom mo?liwo?? wprowadzania innowacji bez uszczerbku dla zdrowia uczniów i pracowników dzi?ki inteligentnym funkcjom, które monitoruj? jako?? powietrza, chroni? zdrowie oczu i zmniejszaj? przenoszenie zarazków.

 

Czujnik jako?ci powietrza
Niska jako?? powietrza w pomieszczeniu mo?e obni?y? wydajno?? i zmniejszy? czujno??. Interaktywne p?askie panele BenQ zawieraj? czujnik jako?ci powietrza, który monitoruje poziomy CO2 i przypomina u?ytkownikom o przyj?ciu ?rodków, które mog? utrzyma? st??enie CO2 pod kontrol?. Ta przydatna funkcja mo?e zwi?kszy? koncentracj? pracowników i zapewni?, ?e spotkania s? zawsze efektywne.


Inteligentna ochrona wzroku
Rozwi?zanie Ochrony Oczu wykorzystuje wbudowany czujnik ruchu, aby automatycznie dostosowywa? ustawienia wy?wietlania zgodnie z odleg?o?ci? u?ytkownika od ekranu. Aby zapewni? p?ynne i wygodne ogl?danie, monitory BenQ z Serii DuoBoard mog? automatycznie aktywowa? funkcje Flicker-Free (Brak Migotania) i Low Blue Light (Niskie spektrum niebieskiego ?wiat?a).Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali