Monitor interaktywny BenQ RM5502K 55"

Producent: BenQ
Cena netto:
Cena brutto:

Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 55″ | Benq RM5502K

 

Monitor RM5502K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM5502K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM5502K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.


Notuj i wspó?pracuj wsz?dzie w ?rodowisku chmury

Dzi?ki funkcjom i mo?liwo?ciom kolaboracji w ?rodowisku chmurowym EZWrite 5 usprawnia dyskusje w klasie, sprawiaj?c, ?e nauczyciele i uczniowie p?ynniej ni? kiedykolwiek dziel? si? pomys?ami, notatkami i opiniami, tak jakby dodawali adnotacje na tej samej tablicy, niezale?nie od tego, gdzie si? znajduj?. Co wi?cej, dzi?ki us?udze AMS (Account Management System) nauczyciele b?d? mogli uzyska? dost?p do swoich materia?ów dydaktycznych, przechowywanych w chmurze i rozpocz?? zaj?cia bezpo?rednio z poziomu Monitora BenQ.
 

Tablica Interaktywna w ?rodowisku chmurowym i Sticky Notes (Notatki)
Wyposa?ona w funkcje przyjazne dla nauczycieli i uczniów, Tablica Interaktywna EZWrite 5 firmy BenQ jest wiod?cym rozwi?zaniem do tworzenia notatek interaktywnych i wspó?pracuj?cych ze sob? scenariuszy klasowych. Nauczyciele i uczniowie mog? cieszy? si? lepsz? interaktywno?ci?, korzystaj?c z EZWrite Cloud Whiteboard do gromadzenia, kategoryzacji, edycji i udost?pniania notatek mi?dzy monitorem interaktywnym, a urz?dzeniami mobilnymi.

 

Natychmiastowy dost?p do ?rodowiska chmury
EZWrite 5 umo?liwia nauczycielom bezpo?rednie pobieranie i przesy?anie plików do us?ug w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox. Ten wygodny dost?p do chmury, dost?pny wy??cznie w EZWrite 5, u?atwia nauczycielom modyfikowanie materia?ów i wykorzystanie ich gdziekolwiek si? znajduj?

Zrzuty ekranu i ?atwy import
Dzi?ki Ruchomemu Narz?dziu EZWrite nauczyciele mog? rejestrowa? zrzuty ekranu dowolnych elementów, w tym tre?ci z aplikacji, stron internetowych i filmów z dowolnego ?ród?a. Nast?pnie mog? zaimportowa? te tre?ci do EZWrite 5 w celu dalszej dyskusji i adnotacji na zupe?nie nowej stronie.

 
Podwójne pióra do jednoczesnej wspó?pracy za Pomoc? dwóch ró?nych kolorów

Monitor RM5502K jest wyposa?ony w podwójne pióra, które umo?liwiaj? dwóm u?ytkownikom jednoczesne pisanie i rysowanie w ró?nych kolorach, co czyni go idealnym narz?dziem do o?ywionych zaj?? lekcyjnych. Dodatkowo, nauczyciele mog? teraz tworzy? bardziej anga?uj?ce lekcje, u?ywaj?c dwóch piór do pisania i podkre?lania dwoma ró?nymi kolorami, bez potrzeby zmiany kolorów wed?ug tradycyjnego scenariusza zaj??.

 

Tryb p?dzla do kreatywnej edukacji
Zaawansowana technologia ekranu dotykowego (funkcje dotykowe na podczerwie?) umo?liwia monitorowi RM5502K naturalne wy?wietlanie ró?nych grubo?ci poci?gni?? w oparciu o ró?nego rodzaju narz?dzia u?ywane do pisania lub rysowania na ekranie. Oferuje to nauczycielom i uczniom bardziej naturalne wra?enia podczas pisania. Monitor RM5502K umo?liwia wykrywanie poci?gni?? wykonanych palcami, rysikiem do obs?ugi monitora, p?dzlem do akwareli, a nawet o?ówkiem. Ta unikalna cecha sprawia, ?e monitor RM5502K jest idealnym narz?dziem do rysowania lub prac artystycznych na zaj?ciach plastycznych.

 

Ruchome narz?dzie
Wbudowane Ruchome Narz?dzie EZWrite umo?liwia nauczycielom pisanie na dowolnej aplikacji, wideo, stronie internetowej, dokumencie lub obrazie. Niezale?nie od tego, czy u?ywasz Windowsa, Maca, Chrome czy Androida, nauczyciel mo?e robi? notatki na dowolnych tre?ciach na ekranie i je zapisywa?. Zrzut ekranu, pozwala u?ytkownikom uchwyci? ca?y - lub tylko cz??? - ekranu czterema palcami. Ruchome Narz?dzie (Floating Tool) zapewnia równie? p?ynne pisanie w przypadku korzystania z HDMI, VGA i innych ?róde? sygna?u, zapewniaj?c maksymaln? elastyczno??.


Inteligentne rozpoznawanie pisma odr?cznego
Funkcja rozpoznawania pisma odr?cznego monitora RM5502K pozwala osobom prowadz?cym prezentacj? na jednoczesn? konwersj? tekstu, liczb, formularzy i rysunków w czytelne materia?y bez konieczno?ci prze??czania trybów pracy, co skutecznie u?atwia p?ynne nauczanie.
 

Inteligentny system wysy?ania z natychmiastowym przesy?em i ?atwym zarz?dzaniem

X-Sign Broadcast to bezprzewodowy system przesy?u tre?ci, który mo?e przesy?a? ostrze?enia, wiadomo?ci i og?oszenia podczas zaj??. W przeciwie?stwie do tradycyjnych systemów przesy?ania wiadomo?ci w klasie, X-Sign Broadcast zapewnia natychmiastowe dostarczanie wiadomo?ci, a tak?e powiadamianie grupowe. S?u?y jako centrum informacyjne nowej generacji, X-Sign Broadcast pozwala zarz?dza? tre?ci? zaj?? i nadawa? materia?y wzbogacaj?ce z dowolnego urz?dzenia. Tworzenie anga?uj?cego ?rodowiska uczenia nigdy nie by?o ?atwiejsze.

 

Dzi?ki funkcji grupowania X-Sign Broadcast mo?e wysy?a? wiadomo?ci do wybranej grupy ekranów, jednej klasy lub ca?ej szko?y. Funkcja grupowania pomaga upewni? si?, ?e informacje s? wysy?ane tylko do adresatów, dla których s? przeznaczone, a jednocze?nie skraca czas i prac? wymagan? do wysy?ania wiadomo?ci do wielu osób.

 

Precyzyjna rozdzielczo?? dotyku
Nowa platforma monitorów dotykowych firmy BenQ precyzyjnie dostosowuje pismo r?czne z zaawansowanym dotykiem na podczerwie?, który jeszcze bardziej zmniejsza ró?nic? mi?dzy rzeczywistym punktem pisania a punktem wy?wietlanym na ekranie. Ponadto nowa seria umo?liwia nauczycielom tworzenie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma. Aby unikn?? przypadkowego pisania, nowa seria zmniejsza odleg?o?? przed dotkni?ciem, zapewniaj?c lepszy punkt dotyku i pisania.

 

IFP Fine IR Touch:

 

  • Zmniejszenie odst?pu mi?dzy rzeczywistym punktem pisania, a punktem wy?wietlanym na ekranie.
  • Odwzorowanie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma.
  • Zmniejszenie odleg?o?ci przed dotkni?ciem, aby zapewni? lepsze wra?enia dotykowe i pisania.


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali