Monitor interaktywny BenQ RP8602 UHD 86"

Producent: BenQ
Cena netto:
Cena brutto:

4K UHD 86” Interaktywny Monitor do Edukacji | Benq RP8602

Monitory z Serii RP02 maj? na celu zbudowanie anga?uj?cego i zdrowego ?rodowiska nauczania. Zainstalowane zaawansowane funkcje chmury, zdecydowanie poprawiaj? uczestnictwo w przygotowaniach do zaj?? i sprzyjaj? wspó?pracy poza danymi lokalizacjami i ró?nymi platformami nauczania. Monitor jest wyposa?ony w zaawansowane czujniki jako?ci powietrza, ekran odporny na zarazki i rozwi?zania do ochrony oczu. Monitory z Serii RP02 to najlepsze interaktywne wy?wietlacze, które ??cz? ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynne i przyjemne nauczanie.


Tablica Interaktywna w ?rodowisku chmurowym i Sticky Notes (Notatki)
Wyposa?ona w funkcje przyjazne dla nauczycieli i uczniów, Tablica Interaktywna EZWrite 5 firmy BenQ jest wiod?cym rozwi?zaniem do tworzenia notatek interaktywnych i wspó?pracuj?cych ze sob? scenariuszy klasowych. Nauczyciele i uczniowie mog? cieszy? si? lepsz? interaktywno?ci?, korzystaj?c z EZWrite Cloud Whiteboard do gromadzenia, kategoryzacji, edycji i udost?pniania notatek mi?dzy monitorem interaktywnym, a urz?dzeniami mobilnymi.

 

Podwójne pióra do jednoczesnej wspó?pracy za pomoc? ró?nych kolorów
EZWrite 5 jest wyposa?ony w podwójne pióra, które umo?liwiaj? dwóm u?ytkownikom jednocze?nie na pisanie i rysowanie w ró?nych kolorach, co czyni go idealnym narz?dziem do o?ywionych zaj?? lekcyjnych.

Tryb p?dzla do kreatywnej edukacji
 
EZWrite 5 umo?liwia wykrywanie poci?gni?? wykonanych palcami, rysikiem do obs?ugi monitora, p?dzlem do akwareli, a nawet o?ówkiem. Ta unikalna cecha sprawia, ?e monitor jest idealnym narz?dziem do rysowania prac artystycznych na zaj?ciach plastycznych.

 

Inteligentne rozpoznawanie pisma odr?cznego
Funkcja rozpoznawania pisma odr?cznego monitora pozwala osobom prowadz?cym prezentacj? na jednoczesn? konwersj? tekstu, liczb, formularzy i rysunków w czytelne materia?y bez konieczno?ci prze??czania trybów pracy, co skutecznie u?atwia p?ynne nauczanie.

 

Dotknij i twórz

U?ytkownicy mog? otworzy? EZWrite 5 za jednym dotkni?ciem czujnika NFC i natychmiast rozpocz?? tworzenie notatek. Tymczasem funkcja wymazywania d?oni? u?atwia usuwanie niechcianych tre?ci. Dzi?ki tym wydajnym funkcjom tworzenia notatek, przyci?gni?cie uwagi i zaanga?owanie uczniów nigdy nie by?o ?atwiejsze.
 
Ruchome narz?dzie
 Wbudowane Ruchome Narz?dzie EZWrite umo?liwia nauczycielom pisanie na dowolnej aplikacji, wideo, stronie internetowej, dokumencie lub obrazie. Niezale?nie od tego, czy u?ywasz Windowsa, Maca, Chrome czy Androida, nauczyciel mo?e robi? notatki na dowolnych tre?ciach na ekranie i je zapisywa?. Zrzut ekranu, pozwala u?ytkownikom uchwyci? ca?y - lub tylko cz??? - ekranu czterema palcami. Ruchome Narz?dzie (Floating Tool) zapewnia równie? p?ynne pisanie w przypadku korzystania z HDMI, VGA, DP i innych ?róde? sygna?u, zapewniaj?c maksymaln? elastyczno??.
 
Precyzyjna rozdzielczo?? dotyku
Nowa platforma monitorów dotykowych firmy BenQ Serii RP02 precyzyjnie dostosowuje pismo r?czne z zaawansowanym dotykiem na podczerwie?, który jeszcze bardziej zmniejsza ró?nic? mi?dzy rzeczywistym punktem pisania, a punktem wy?wietlanym na ekranie. Ponadto nowa seria umo?liwia nauczycielom tworzenie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma. Aby unikn?? przypadkowego pisania, nowa seria zmniejsza odleg?o?? przed dotkni?ciem, zapewniaj?c lepszy punkt dotyku i pisania.


Zmniejszenie odst?pu mi?dzy rzeczywistym punktem pisania, a punktem wy?wietlanym na ekranie.

Odwzorowanie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma.

Zmniejszenie odleg?o?ci przed dotkni?ciem, aby zapewni? lepsze wra?enia dotykowe i pisania.

 

Inteligentny system nadawczy z natychmiastowym przesy?em tre?ci i ?atwym zarz?dzaniem

X-Sign Broadcast to bezprzewodowy system rozg?aszania, który mo?e przesy?a? ostrze?enia, wiadomo?ci i og?oszenia podczas zaj??. W przeciwie?stwie do tradycyjnych systemów przesy?ania wiadomo?ci w klasie, X-Sign Broadcast zapewnia natychmiastowe dostarczanie wiadomo?ci, a tak?e powiadamianie grupowe. S?u?y jako centrum informacyjne nowej generacji, X-Sign Broadcast pozwala zarz?dza? tre?ci? zaj?? i nadawa? materia?y wzbogacaj?ce z dowolnego urz?dzenia. Tworzenie anga?uj?cego ?rodowiska uczenia si? nigdy nie by?o ?atwiejsze.

 

Dzi?ki funkcji grupowania X-Sign Broadcast mo?e wysy?a? wiadomo?ci do wybranej grupy ekranów, jednej klasy lub ca?ej szko?y. Funkcja grupowania pomaga upewni? si?, ?e informacje s? wysy?ane tylko do adresatów, dla których s? przeznaczone, a jednocze?nie skraca czas i prac? wymagan? do wysy?ania wiadomo?ci do wielu osób.

 
Bezprzewodowe rozwi?zanie do bezproblemowej wspó?pracy
InstaShare to oprogramowanie zaprojektowane do bezproblemowej bezprzewodowej prezentacji i wspó?pracy podczas wyk?adów. Umo?liwia p?ynne przesy?anie strumieniowe plików wideo, audio i filmów w jako?ci Full HD. U?ytkownicy mog? równie? kopiowa? wszystkie tre?ci cyfrowe z urz?dze?, w tym komputerów, tabletów i smartfonów, umo?liwiaj?c uczestnikom wzbogacanie sesji o ró?norodne zasoby multimedialne.


Wspieramy pot??ne ?rodowisko wspó?pracy

Je?li chodzi o skuteczn? wspó?prac?, zdrowie ma znaczenie. Monitory Interaktywne BenQ zapewniaj? firmom mo?liwo?? wprowadzania innowacji bez uszczerbku dla zdrowia uczniów i pracowników dzi?ki inteligentnym funkcjom, które monitoruj? jako?? powietrza, chroni? zdrowie oczu i zmniejszaj? przenoszenie zarazków.

 

Czujnik jako?ci powietrza
Niska jako?? powietrza w pomieszczeniu mo?e obni?y? wydajno?? i zmniejszy? czujno?? odbiorców. Interaktywne monitory BenQ zawieraj? czujnik temperatury, wilgotno?ci oraz monitoruj? jako?? powietrza PM 2.5 i CO2 i przypominaj? u?ytkownikom o przyj?ciu ?rodków zaradczych, które mog? utrzyma? st??enie PM 2.5 i CO2 pod kontrol?. Ta przydatna funkcja mo?e zwi?kszy? koncentracj? uczniów/pracowników i zapewni?, ?e spotkania s? zawsze efektywne.

 

Inteligentna ochrona wzroku

Rozwi?zanie Ochrony Oczu wykorzystuje wbudowany czujnik ruchu, aby automatycznie dostosowywa? ustawienia wy?wietlania zgodnie z odleg?o?ci? u?ytkownika od ekranu. Aby zapewni? p?ynne i wygodne ogl?danie, monitory BenQ z Serii RP02 mog? automatycznie aktywowa? funkcje Flicker-Free (Brak Migotania) i Low Blue Light (Niskie spektrum niebieskiego ?wiat?a).Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali