Monitor interaktywny Samsung QM85D-BR 85"

Monitor Samsung QM85D-BR
Monitor Samsung QM85D-BR
Monitor Samsung QM85D-BR
Producent: Samsung
Cena netto:
Cena brutto:

Wy?wietlanie tre?ci w ?ywych kolorach z bardzo realistycznymi szczegó?ami
Rozwi?zanie SMART Signage z serii QMD zapewnia rozdzielczo?? czterokrotnie wi?ksz? ni? FHD przy takiej samej powierzchni ekranu, czego efektem jest najwierniejsze z mo?liwych odwzorowanie szczegó?ów. Dzi?ki wysokiemu zag?szczeniu pikseli nawet drobny tekst jest bardzo wyra?ny, bez efektów rozmycia. Technologia upscalingu firmy Samsung dostosowuje materia?y o ni?szej rozdzielczo?ci do optymalnego wy?wietlania na ekranach z serii QMD o rozdzielczo?ci UHD. Ponadto seria QMD obs?uguje po??czenia przez port DisplayPort® (DP) 1.2, umo?liwiaj?cy przesy?anie strumieniowe materia?ów wideo w rozdzielczo?ci UHD z cz?stotliwo?ci? od?wie?ania 60 Hz. Taka wy?sza cz?stotliwo?? od?wie?ania zapewnia p?ynne odtwarzanie materia?ów wideo bez zak?óce? cz?sto wyst?puj?cych przy ni?szej cz?stotliwo?ci od?wie?ania (30 Hz), zapewniaj?c niesamowite wra?enia z ogl?dania w prawdziwej rozdzielczo?ci UHD. Seria QMD zapewnia tak?e ?ywsze obrazy dzi?ki po?yskliwym ekranom i zaawansowanej technologii wy?wietlaczy firmy Samsung.


Poprawa efektywno?ci dzi?ki wy?wietlaniu na jednym ekranie UHD zawarto?ci czterech ekranów FHD
Seria QMD umo?liwia wy?wietlanie wi?kszej ilo?ci informacji przy u?yciu mniejszej liczby urz?dze? — zawarto?? czterech ekranów FHD mie?ci si? na jednym ekranie UHD. Ta funkcja obejmuje mo?liwo?ci wy?wietlania zawarto?ci z czterech oddzielnych urz?dze? wej?ciowych na tym samym ekranie bez potrzeby wst?pnego scalania tre?ci na oddzielnym komputerze, co upraszcza zarz?dzanie zawarto?ci?. Nie s? te? wymagane ?adne elementy innych firm.
Istniej? ró?ne mo?liwo?ci wy?wietlania „obrazu w obrazie” (PIP) i podzia?u ekranu w celu bardziej dynamicznego i efektywnego wykorzystania ekranu, np. wy?wietlania obrazu wideokonferencji na wi?kszej cz??ci ekranu i dokumentów pomocniczych z innego urz?dzenia na innej. W?a?ciciele sklepów mog? wy?wietla? du?y obraz produktu, a obok niego dane techniczne, na tym samym ekranie. Mo?liwo?? korzystania z jednego ekranu zamiast kilku eliminuje z?o?ono?? instalacji, poprawiaj?c efektywno??. Ponadto w celu poprawy elastyczno?ci rozwi?zania SMART Signage z serii QMD s? wyposa?one w trzy porty DP (2 x 1.2, 1 x 1.1), trzy porty High-Definition Multimedia Interface® (HDMI), porty DVI i jeden port D-sub.

 

Wi?ksza u?yteczno?? dzi?ki elastycznym konfiguracjom i mo?liwo?ci pracy przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu
Seria QMD zosta?a zaprojektowana w celu spe?nienia potrzeb tradycyjnych ?rodowisk handlowych, czemu s?u?y niezawodno?? umo?liwiaj?ca prac? przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, oraz elastyczne funkcje poprawiaj?ce komfort ogl?dania. Funkcje obejmuj? tryb obracania ekranu, który umo?liwia jego zainstalowanie w orientacji poziomej lub pionowej, zale?nie od wymaga? danej placówki, z zachowaniem wszystkich zalet rozwi?za? digital signage. Natomiast eleganckie, nowoczesne wzornictwo ekranów pasuje praktycznie do ka?dego ?rodowiska biznesowego, poprawiaj?c atmosfer?.
 

Efektywna wspó?praca dzi?ki zastosowaniu nak?adki dotykowej
Rozwi?zanie SMART Signage firmy Samsung ze wst?pnie zmontowan? nak?adk? dotykow? QM85D-BR zmienia ?rodowisko u?ytkowania w interaktywne, sprzyjaj?ce wspó?pracy i bardzo funkcjonalne miejsce pracy. Aby zapewni? u?ytkownikom ?atwe i p?ynne przej?cie na now? technologi?, nak?adka dotykowa umo?liwia p?ynne i wygodne pisanie po ekranie. Tak?e w tym celu nak?adka dotykowa QM85D-BR jest wst?pnie zmontowana, dzi?ki czemu jej instalacja i u?ytkowanie nie sprawiaj? ?adnych problemów. Na potrzeby wspó?pracy w wi?kszej grupie funkcja dotykowa korzystaj?ca z podczerwieni (IR) umo?liwia nawet 10 uczestnikom dotykanie ekranu jednym palcem w celu wybrania tre?ci, dodania komentarzy lub dokonania edycji, a ich dzia?ania s? ?atwo rozpoznawalne dla ca?ej grupy. W ten sposób interaktywna nak?adka dotykowa wzbogaca dyskusje na zebraniach i w salach lekcyjnych.

 

Sprawne wy?wietlanie dzi?ki opcjonalnemu, od??czanemu urz?dzeniu SBB firmy Samsung
Ze wzgl?du na fakt, ?e rozdzielczo?? UHD jest stosunkowo nowa na rynku komercyjnym, niewiele odtwarzaczy multimedialnych aktualnie obs?uguje przesy?anie strumieniowe w tej rozdzielczo?ci. Aby sprosta? zapotrzebowaniu, firma Samsung zamierza wprowadzi? do sprzeda?y pod koniec trzeciego kwarta?u 2014 roku opcjonalne urz?dzenie Set Back Box (SBB) obs?uguj?ce rozdzielczo?? UHD. To niewielkie urz?dzenie pod??cza si? z ty?u ekranów z serii QMD, co upraszcza instalacj?, eliminuje pl?tanin? przewodów i potrzeb? stosowania oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Takie wydajne urz?dzenie SBB jest wyposa?one w procesor Intel® Core™ i5 Haswell czwartej generacji i 4 GB pami?ci DDR3 oraz oprogramowanie MagicInfo® firmy Samsung do ?atwego zarz?dzania zawarto?ci?.

 Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali