Benq - Edukacyjny Monitor Interaktywny. Program Aktywna Tablica

Benq to jeden z największych producentów projektorów na świecie. Producent ten posiada również w ofercie monitory interaktywne. Monitory interaktywne Benq to nowoczesne urządzenia spełniające wszystkie wymagania użytkowników. W ofercie producenta możemy znaleźć zarówno modele monitorów przeznaczone do edukacji jak i do biznesu. 

Monitory z serii RM przeznaczone są do wykorzystania w placówkach edukacyjnych. Urządzenia wyposażone są w nowoczesne matryce o rozdzielczości UHD/4K i posiadają przekątne od 55” do 86” . Monitory wyposażone są w pisaki, które umożliwiają dwóm użytkownikom jednoczesne pisanie i rysowanie w różnych kolorach. Zainstalowany system operacyjny Android umożliwia korzystanie z dodatkowych aplikacji zainstalowanych w monitorze.

Monitory z serii RP przeznaczone są do wykorzystania w biznesie. Urządzenia wyposażone są w matryce o rozdzielczości UHD/4K i posiadają przekątne od 55” do 86”. Monitory Benq są wyposażone w aplikację InstaQShare, która umożliwia prowadzenie wygodnych prezentacji bezprzewodowych, a po zainstalowaniu odpowiedniej kamery i mikrofonu oraz dostępnej na monitorze aplikacji Zoom mogą być wykorzystywane do wideokonferencji.

Dzięki rządowemu programowi Aktywna Tablica, każda polska szkoła mogła starać się o dofinasowanie do zakupu urządzeń interaktywnych. Dzięki dodatkowym funduszom szkoły mogły przekształcić swoje sale lekcyjne w prawdziwe sale multimedialne. Interaktywna szkoła to hasło, które dzięki programowi Aktywna Tablica stało się faktem i mamy nadzieje że program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami w celu uzyskania indywidualnej oferty.

Sortuj według:
Wygląd: lista klasyczny boxy

Monitor interaktywny BenQ CP6501K 65"

DuoBoard Korporacyjnyt Monitor Interaktywny | CP6501K
BenQ DuoBoard zosta? zaprojektowany tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci nowoczesnej sali konferencyjnej i pomóc firmom w rozwijaniu i utrzymywaniu ?rodowiska, w którym swobodnie przep?ywaj? pomys?y. Pozwala na rozszerzon?, bezproblemow? kolaboracj? zespo?u, stymulowanie bardziej innowacyjnych pomys?ów i jest idealny do przekszta?cania kreatywno?ci z abstrakcyjnej w rzeczywist?. BenQ DuoBoard to pocz?tek niesko?czonych mo?liwo?ci.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ CP8601K 86"

DuoBoard Korporacyjnyt Monitor Interaktywny | Benq CP8601K


BenQ DuoBoard zosta? zaprojektowany tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci nowoczesnej sali konferencyjnej i pomóc firmom w rozwijaniu i utrzymywaniu ?rodowiska, w którym swobodnie przep?ywaj? pomys?y. Pozwala na rozszerzon?, bezproblemow? kolaboracj? zespo?u, stymulowanie bardziej innowacyjnych pomys?ów i jest idealny do przekszta?cania kreatywno?ci z abstrakcyjnej w rzeczywist?. BenQ DuoBoard to pocz?tek niesko?czonych mo?liwo?ci.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM5502K 55"

Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 55″ | Benq RM5502K

 

Monitor RM5502K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM5502K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM5502K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM6502K 65"

Benq RM6502K - Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 65 cali

 

Monitor RM6502K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM6502K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM6502K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM6502S UHD 65"

Benq RM6502S - 4K UHD 65” edukacyjny interaktywny p?aski wy?wietlacz


RM6502S zosta? zaprojektowany, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci klasy i pomóc nauczycielom w tworzeniu anga?uj?cego ?rodowiska do nauki. RM6502S nie tylko jest dostarczany z rozwi?zaniem Eye-Care, ale równie? instalowany z wydajn? tablic? w chmurze, aby zwi?kszy? udzia? w zaj?ciach oraz wspiera? wspó?prac? ze studentami. RM6502S to najlepszy interaktywny wy?wietlacz, który obs?uguje dotyk i ??czy ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynn? i przyjemn? nauk?.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM7502K 75"

Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 75″ | Benq RM7502K

 

Monitor RM7502K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM7502K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM7502K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM7502S 75"

4K UHD 75” edukacyjny interaktywny p?aski wy?wietlacz | Benq RM7502S

RM7502S zosta? zaprojektowany, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci klasy i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i anga?uj?cego ?rodowiska do nauki. RM7502S nie tylko jest dostarczany z rozwi?zaniem Eye-Care, ale jest równie? instalowany z wydajn? tablic? w chmurze, aby zwi?kszy? udzia? w zaj?ciach i wspiera? wspó?prac? ze studentami poza lokalizacjami i platformami. RM7502S to najlepszy interaktywny wy?wietlacz, który umo?liwia obs?ug? dotykow? i ??czy ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynn? i przyjemn? nauk?.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM8602K 86"

Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 86″ | Benq RM8602K


Monitor RM8602K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM8602K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM8602K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RM8602S 86'

4K UHD 86” edukacyjny interaktywny p?aski wy?wietlacz | Benq RM8602S
 

RM8602S zosta? zaprojektowany, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci klasy i pomóc nauczycielom w budowaniu anga?uj?cego ?rodowiska do nauki. RM8602S nie tylko jest dostarczany z rozwi?zaniem Eye-Care, ale jest równie? instalowany z wydajn? tablic? w chmurze, aby zwi?kszy? udzia? w zaj?ciach i wspiera? wspó?prac? ze studentami. RM8602S to najlepszy interaktywny wy?wietlacz, który obs?uguje dotyk i ??czy ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynn? i przyjemn? nauk?.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RP6502 UHD 65"

4K UHD 65” Interaktywny Monitor do Edukacji | Benq RP6502

 

Monitory z Serii RP02 maj? na celu zbudowanie anga?uj?cego i zdrowego ?rodowiska nauczania. Zainstalowane zaawansowane funkcje chmury, zdecydowanie poprawiaj? uczestnictwo w przygotowaniach do zaj?? i sprzyjaj? wspó?pracy poza danymi lokalizacjami i ró?nymi platformami nauczania. Monitor jest wyposa?ony w zaawansowane czujniki jako?ci powietrza, ekran odporny na zarazki i rozwi?zania do ochrony oczu. Monitory z Serii RP02 to najlepsze interaktywne wy?wietlacze, które ??cz? ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynne i przyjemne nauczanie.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RP7502 UHD 75"

4K UHD 75” Interaktywny Monitor do Edukacji | Benq RP7502

Monitory z Serii RP02 maj? na celu zbudowanie anga?uj?cego i zdrowego ?rodowiska nauczania. Zainstalowane zaawansowane funkcje chmury, zdecydowanie poprawiaj? uczestnictwo w przygotowaniach do zaj?? i sprzyjaj? wspó?pracy poza danymi lokalizacjami i ró?nymi platformami nauczania. Monitor jest wyposa?ony w zaawansowane czujniki jako?ci powietrza, ekran odporny na zarazki i rozwi?zania do ochrony oczu. Monitory z Serii RP02 to najlepsze interaktywne wy?wietlacze, które ??cz? ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynne i przyjemne nauczanie.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania

Monitor interaktywny BenQ RP8602 UHD 86"

4K UHD 86” Interaktywny Monitor do Edukacji | Benq RP8602

Monitory z Serii RP02 maj? na celu zbudowanie anga?uj?cego i zdrowego ?rodowiska nauczania. Zainstalowane zaawansowane funkcje chmury, zdecydowanie poprawiaj? uczestnictwo w przygotowaniach do zaj?? i sprzyjaj? wspó?pracy poza danymi lokalizacjami i ró?nymi platformami nauczania. Monitor jest wyposa?ony w zaawansowane czujniki jako?ci powietrza, ekran odporny na zarazki i rozwi?zania do ochrony oczu. Monitory z Serii RP02 to najlepsze interaktywne wy?wietlacze, które ??cz? ca?? klas?, zapewniaj?c p?ynne i przyjemne nauczanie.

Cena netto:
Cena brutto:

Dodaj do koszyka
do porównania


Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali