Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect+ 55

Producent: AVtek
Cena netto:
Cena brutto:

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Connect+ 55

          
Niedo?cigniony wzorzec w swojej klasie. Niezawodny sprz?t na którym mo?esz polega? - misj? Connect+ jest u?atwianie codziennych zada?.


Najmocniejsza generacja modu?u Android w wersji 8.0 oferuje wyj?tkow? wydajno?? systemu, który poradzi sobie z najbardziej wymagaj?cymi aplikacjami. Pliki 3D, du?e rysunki techniczne, zaawansowane aplikacje edukacyjne, praca przez wiele godzin dziennie - Connect+ jest do tego stworzony.

 

Dzi?ki wyj?tkowo szybkiemu i zoptymalizowanemu systemowi monitory Connect+ wy?wietlaj? rozdzielczo?c 4K równie? w systemie operacyjnym Android, dzieki czemu obraz jest idealnie ostry.
Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesy?ania obrazu pozwala na po??czenie z 8 komputerami lub urz?dzeniami mobilnymi na raz i wy?wietlanie do czterech obrazów jednocze?nie. Bezprzewodowe przesy?anie obrazu, d?wi?ku i dotyku pozwala na jeszcze wygodniejsz? wspó?prac? i eliminuje potrzeb? pod??czania ka?dego z komputerów bezpo?rednio do monitora. Dodatkowo mo?liwe jest rozszerzenie o Avtek Share, sprz?towe rozwi?zanie, które pozwoli na po??czenie z komputerem bez konieczno?ci instalowania na nim kolejnego oprogramowania. Wystarczy pod??czy? klucz sprz?towy do gniazda USB i nacisn?? przycisk.

    
Dla u?atwienia wspó?pracy na jednym monitorze, monitory serii TouchScreen 5 Connect+ pozwalaj? na jednoczesne pisanie dwoma kolorami w trybie bia?ej tablicy. Nowa, jeszcze dok?adniejsza technologia odczytywania dotyku jest w stanie rozpozna? grubo?? pisaka i przypisa? do niej kolor, dzi?ki czemu dwie osoby mog? pracowa? i pisa? ró?nymi kolorami co sprawia, ?e notatki s? bardziej przejrzyste.
Aktualizacje oprogramowania monitora poprzez internet (Over-the-Air) sprawiaj?, ?e zawsze b?dzie on otrzymywa? najnowsze funkcje i aplikacje wprowadzane z czasem. U?ytkownik z ?atwo?ci? sam zainstaluje aktualizacj? kiedy b?dzie dost?pna przez co nie omin? go przysz?e zmiany.    


Znajduj?cy si? w zestawie modu? WiFi/Bluetooth pozwoli na ?atwe pod??czenie monitora do internetu, a tak?e na przyk?ad programowanie i sterowanie ROBOTAMI JIMU z poziomu monitora interaktywnego. Dodatkow? zalet? zewn?trznego modu?u s? poprawiaj?ce zasi?g anteny, co zapewni lepsz? jako?? po??czenia w porównaniu z kartami sieciowymi znajduj?cymi si? wewn?trz monitora lub kartami USB.


Dzi?ki unikalnemu rozwi?zaniu, jakim s? wspó?dzielone porty USB na froncie monitora, raz pod??czona pami?? USB b?dzie dost?pna zarówno w systemie Android, jak i wbudowanym komputerze OPS bez potrzeby przek?adania pomi?dzy portami.


Wyj?cie HDMI to nie tylko szybsze i nowocze?niejsze rozwi?zanie ni? wyj?cie VGA. Zastosowana technologia pozwala na konwersj? obrazu analogowego na cyfrowy. Dzi?ki temu mo?liwe jest pod??czenie obrazu z komputera przez z??cze VGA i wypuszczenie go np. do urz?dzenia nagrywaj?cego lub projektora.

    
Nowa wersja narz?dzia do nanoszenia notatek umo?liwia ju? nie tylko nanoszenie notatek na dowolny obraz czy korzystanie z monitora jak z tablicy interaktywnej, ale wyposa?ona jest tak?e w dodatkowe narz?dzia pomagaj?ce w prezentacjach, lekcjach i spotkaniach np. stoper, minutnik, reflektor i system do g?osowania.

 

Narz?dzie do g?osowania wywo?ywane z dost?pnego na ka?dym ?ródle podr?cznego paska skrótów pozwala na zadanie dowolnego pytania, zebranie odpowiedzi i ich szybkie omówienie. I to niezale?nie od tego, czy wy?wietlana jest prezentacja, przegl?darka w systemie Android czy obraz z zewn?trznego ?ród?a jak laptop.

    
Funkcje blokowania monitora to rozwi?zanie dedykowane dla ?rodowiska szkolnego oraz sprawdzaj?ce si? w zat?oczonych miejscach. USB Disk Lock pozwala zablokowa? monitor i odblokowa? jedynie po pod??czeniu klucza (pami?ci USB) z odpowiednim plikiem odblokowuj?cym. Aplikacj? do blokowania monitora zabezpieczymy go podobnie jak telefon na kod. Jedno i drugie rozwi?zanie zabezpiecza sprz?t i dost?pne na nim dane przed niepo??danym u?yciem.

 

Monitory Avtek TouchScreen posiadaj? w zestawie interaktywne oprogramowanie Note dla systemu Windows, które pozwala zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obs?ug? biznesowej prezentacji. Note obs?uguje ten sam format plików co aplikacja bia?ej tablicy w systemie Android, dzi?ki czemu ten sam plik mo?na zacz?? edytowa? na monitorze, a nast?pnie doko?czy? w aplikacji Note w systemie Windows.


Poza oprogramowaniem Note do monitora do??czone s? dwa kolejne programy: Connect i Capture. Pierwszy s?u?y komunikacji mi?dzy urz?dzeniem mobilnym a komputerem PC i pozwala m.in. na przesy?anie obrazu w obie strony i kontrolowanie prezentacji. Sprawia to, ?e zdalna kontrola monitora z poziomu komputera jest prosta i intuicyjna. Z kolei Capture to przydatne narz?dzie do nagrywania i edycji prezentacji czy wyk?adów.

 

Pozwala na nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z pod??czonej kamery (lub obu jednocze?nie). Capture oferuje równie? szybk? edycj? materia?ów, które w postaci jednego pliku wideo mo?na zapisa?, wys?a? do chmury lub opublikowa? w serwisach takich jak YouTube.

 

Komputery OPS przeznaczone do serii TouchScreen 5 zosta?y zaprojektowane w taki sposób, by wraz z monitorem tworzy? wysokiej klasy zestaw All-in-One o bardzo dobrej wydajno?ci.

 

Wszystkie komputery Avtek OPS 4K wyposa?one s? w nowoczesne procesory szóstej generacji Intel Skylake, zapewniaj?ce bezawaryjn? prac? oraz wysok? wydajno??. Nowoczesny procesor i3 szóstej generacji potrafi by? znacznie szybszy ni? procesor i7 drugiej generacji. Dzi?ki temu u?ytkownik mo?e by? pewny, ?e kupuje rozwi?zanie, które b?dzie sprawnie funkcjonowa? przez wiele lat.

    
Dyski SSD M2 u?yte w komputerach Avtek OPS 4K s? nie tylko kilkadziesi?t razy szybsze ni? tradycyjne dyski HDD a nawet standardowe dyski SSD, ale te? bardziej odporne na uszkodzenia i niezwykle ciche. Te cechy sprawiaj?, ?e s? one idealne do wykorzystania w monitorach interaktywnych, gdzie liczy si? szybko?? oraz niezawodno??.

 

Monitory interaktywne idealnie sprawdzaj? si? w scenariuszach o zró?nicowanych wymaganiach, dlatego komputery OPS dost?pne s? w kilku wariantach. W edukacji oraz do podstawowych zastosowa? idealny b?dzie oszcz?dny i3. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczone s? wersje i5.

 

Co istotne wszystkie wersje obs?uguj? natywn? rozdzielczo?? monitorów - 4K@60Hz.

    
Monitory Avtek TouchScreen to nie tylko rozwi?zania nowoczesne i o ?wietnym stosunku jako?ci do ceny - to te? monitory od wielu lat potwierdzaj?ce swoj? niezawodno??. Najwy?sz? jako?? monitorów interaktywnych potwierdzamy pe?n?, pi?cioletni? gwarancj? obejmuj?c? zarówno elektronik? jak i matryc?.

 

W razie problemów oferujemy 2 lata serwisu wymiany One-to-One, czyli wymiany produktu na wolny od wad dokonywanej w siedzibie klienta przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. Jest to rozwi?zanie najbardziej komfortowe dla u?ytkownika, który zyskuje nie tylko czas, który musia?by po?wi?ci? na wysy?k? uszkodzonego monitora, ale równie? pewno?? ci?g?o?ci pracy na zakupionym sprz?cie.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali