Monitor interaktywny BenQ RM8602K 86"

Producent: BenQ
Cena netto:
Cena brutto:

Edukacyjny Interaktywny Monitor 4K UHD 86″ | Benq RM8602K


Monitor RM8602K zaprojektowano tak, aby wykorzysta? dynamiczne mo?liwo?ci sali lekcyjnej i pomóc nauczycielom w budowaniu zdrowego i wci?gaj?cego ?rodowiska nauki. Monitor RM8602K jest nie tylko wyposa?ony w funkcj? ochrony wzroku, ale równie? oferuje zaawansowane narz?dzia do komentowania w celu zwi?kszenia udzia?u uczniów w zaj?ciach. Monitor RM8602K to doskona?y interaktywny wy?wietlacz, który pozwala na p?ynn? i przyjemn? nauk? za pomoc? funkcji dotykowych.


Notuj i wspó?pracuj wsz?dzie w ?rodowisku chmury
Dzi?ki funkcjom i mo?liwo?ciom kolaboracji w ?rodowisku chmurowym EZWrite 5 usprawnia dyskusje w klasie, sprawiaj?c, ?e nauczyciele i uczniowie p?ynniej ni? kiedykolwiek dziel? si? pomys?ami, notatkami i opiniami, tak jakby dodawali adnotacje na tej samej tablicy, niezale?nie od tego, gdzie si? znajduj?. Co wi?cej, dzi?ki us?udze AMS (Account Management System) nauczyciele b?d? mogli uzyska? dost?p do swoich materia?ów dydaktycznych, przechowywanych w chmurze i rozpocz?? zaj?cia bezpo?rednio z poziomu Monitora BenQ.


Tablica Interaktywna w ?rodowisku chmurowym i Sticky Notes (Notatki)
Wyposa?ona w funkcje przyjazne dla nauczycieli i uczniów, Tablica Interaktywna EZWrite 5 firmy BenQ jest wiod?cym rozwi?zaniem do tworzenia notatek interaktywnych i wspó?pracuj?cych ze sob? scenariuszy klasowych. Nauczyciele i uczniowie mog? cieszy? si? lepsz? interaktywno?ci?, korzystaj?c z EZWrite Cloud Whiteboard do gromadzenia, kategoryzacji, edycji i udost?pniania notatek mi?dzy monitorem interaktywnym, a urz?dzeniami mobilnymi.

 

Natychmiastowy dost?p do ?rodowiska chmury
EZWrite 5 umo?liwia nauczycielom bezpo?rednie pobieranie i przesy?anie plików do us?ug w chmurze, takich jak Dysk Google i Dropbox. Ten wygodny dost?p do chmury, dost?pny wy??cznie w EZWrite 5, u?atwia nauczycielom modyfikowanie materia?ów i wykorzystanie ich gdziekolwiek si? znajduj?

 

Zrzuty ekranu i ?atwy import
Dzi?ki Ruchomemu Narz?dziu EZWrite nauczyciele mog? rejestrowa? zrzuty ekranu dowolnych elementów, w tym tre?ci z aplikacji, stron internetowych i filmów z dowolnego ?ród?a. Nast?pnie mog? zaimportowa? te tre?ci do EZWrite 5 w celu dalszej dyskusji i adnotacji na zupe?nie nowej stronie.

 

Podwójne pióra do jednoczesnej wspó?pracy za pomoc? dwóch ró?nych kolorów
EZWrite 5 jest wyposa?ony w podwójne pisaki, które pozwalaj? dwóm u?ytkownikom pisa? lub rysowa? jednocze?nie w ró?nych kolorach, co czyni go idealnym do aktywnych zaj?? w klasie.

 

Tryb p?dzla do kreatywnej edukacji
EZWrite 5 jest idealny do kreatywnego, inspirowanego tworzenia na zaj?ciach plastycznych. U?ytkownicy mog? cieszy? si? ?atwym do?wiadczeniem, które przypomina pisanie i rysowanie za pomoc? rzeczywistych piór i p?dzli.


Ruchome narz?dzie
Wbudowane Ruchome Narz?dzie EZWrite umo?liwia nauczycielom pisanie na dowolnej aplikacji, wideo, stronie internetowej, dokumencie lub obrazie. Niezale?nie od tego, czy u?ywasz Windowsa, Maca, Chrome czy Androida, nauczyciel mo?e robi? notatki na dowolnych tre?ciach na ekranie i je zapisywa?. Zrzut ekranu, pozwala u?ytkownikom uchwyci? ca?y - lub tylko cz??? - ekranu czterema palcami. Ruchome Narz?dzie (Floating Tool) zapewnia równie? p?ynne pisanie w przypadku korzystania z HDMI, VGA i innych ?róde? sygna?u, zapewniaj?c maksymaln? elastyczno??.


Inteligentne rozpoznawanie pisma odr?cznego
Funkcja rozpoznawania pisma odr?cznego EZWrite pozwala u?ytkownikom na natychmiastow? konwersj? napisanego tekstu, liczb, formularzy i rysunków na czytelny tekst cyfrowy bez konieczno?ci prze??czania trybów.
Natychmiastowe dostarczanie i zarz?dzanie wiadomo?ciami

 

Inteligentny system wysy?ania z natychmiastowym przesy?em i ?atwym zarz?dzaniem
 X-Sign Broadcast to bezprzewodowy system przesy?u tre?ci, który mo?e przesy?a? ostrze?enia, wiadomo?ci i og?oszenia podczas zaj??. W przeciwie?stwie do tradycyjnych systemów przesy?ania wiadomo?ci w klasie, X-Sign Broadcast zapewnia natychmiastowe dostarczanie wiadomo?ci, a tak?e powiadamianie grupowe. S?u?y jako centrum informacyjne nowej generacji, X-Sign Broadcast pozwala zarz?dza? tre?ci? zaj?? i nadawa? materia?y wzbogacaj?ce z dowolnego urz?dzenia. Tworzenie anga?uj?cego ?rodowiska uczenia nigdy nie by?o ?atwiejsze.


Dzi?ki funkcji grupowania X-Sign Broadcast mo?e wysy?a? wiadomo?ci do wybranej grupy ekranów, jednej klasy lub ca?ej szko?y. Funkcja grupowania pomaga upewni? si?, ?e informacje s? wysy?ane tylko do adresatów, dla których s? przeznaczone, a jednocze?nie skraca czas i prac? wymagan? do wysy?ania wiadomo?ci do wielu osób.

Precyzyjna rozdzielczo?? dotyku
Nowa platforma monitorów dotykowych firmy BenQ precyzyjnie dostosowuje pismo r?czne z zaawansowanym dotykiem na podczerwie?, który jeszcze bardziej zmniejsza ró?nic? mi?dzy rzeczywistym punktem pisania a punktem wy?wietlanym na ekranie. Ponadto nowa seria umo?liwia nauczycielom tworzenie bardziej naturalnego pisma r?cznego, poniewa? nowa ramka dotykowa rozpoznaje mniejszy promie? zakresu pisma. Aby unikn?? przypadkowego pisania, nowa seria zmniejsza odleg?o?? przed dotkni?ciem, zapewniaj?c lepszy punkt dotyku i pisania.


Zdrowe ?rodowisko nauczania dla uczniów
Je?li chodzi o efektywne uczenie si?, zdrowie ma znaczenie. Monitory Interaktywne BenQ zapewniaj?, ?e ??klasy mog? wprowadza? innowacje bez uszczerbku dla zdrowia uczniów, zapewniaj?c inteligentn? technologi? ochrony wzroku.


Funkcje ochrony wzroku Smart Eye-Care
Rozwi?zanie Smart Eye-Care mo?e dzia?a? intuicyjnie za pomoc? wbudowanego czujnika ruchu. Aby zapewni? p?ynne i wygodne ogl?danie, Monitory Interaktywne BenQ automatycznie aktywuj? funkcje Flicker-Free i Low Blue Light wykrywaj?c ruch u?ytkowników w pobli?u ekranu.

 

Nieprzerwana nauka dzi?ki BenQ Launcher
Aby dodatkowo zapewni? uczniom nieprzerwane uczenie si?, RM8602K usprawnia kroki rozpoczynaj?ce zaj?cia od BenQ Launcher. Stworzony w celu agregacji wszystkich kluczowych narz?dzi w jednym centrum, BenQ Launcher umo?liwia nauczycielom rozpocz?cie korzystania z tablicy EZWrite, a tak?e dost?p do ró?norodnych ?róde? danych jednym klikni?ciem bez konieczno?ci logowania si? na ich konta. Nauczyciele mog? równie? umieszcza? og?oszenia na tablicy og?osze?. Dodatkowo BenQ Launcher jest wyposa?ony w SwitchQ, prze??cznik zada?, umo?liwiaj?cy nauczycielom ?atwe prze??czanie mi?dzy najnowszymi aplikacjami i ?ród?ami sygna?u wej?ciowego, a to wszystko na wyci?gni?cie r?ki.


System zarz?dzania kontem (AMS)
Monitory Interaktywne BenQ obs?uguj? zarz?dzanie wieloma kontami, co pozwala u?ytkownikom na bezpo?redni dost?p do ustawie? osobistych, dysków sieciowych i przestrzeni dyskowej w chmurze, takich jak dysk Google i Dropbox, oraz bezpo?rednie nimi zarz?dzanie.

 

Bezprzewodowe rozwi?zanie do bezproblemowej wspó?pracy
InstaShare to oprogramowanie zaprojektowane do bezproblemowej bezprzewodowej prezentacji i wspó?pracy podczas wyk?adów. Umo?liwia p?ynne przesy?anie strumieniowe plików wideo, audio i filmów w jako?ci Full HD. U?ytkownicy mog? równie? kopiowa? wszystkie tre?ci cyfrowe z urz?dze?, w tym komputerów, tabletów i smartfonów, umo?liwiaj?c uczestnikom wzbogacanie sesji o ró?norodne zasoby multimedialne.

 

Kontrola za pomoca g?osu (Voice Assistant)
RM8602K oferuje dodatkowy poziom elastyczno?ci sterowania urz?dzeniem za pomoc? Voice Assistant, pozwalaj?c nauczycielom kontrolowa? przep?yw zaj??, na przyk?ad uruchamiaj?c stoper lub przeszukuj?c Internet z dowolnego miejsca w klasie. Nauczyciele mog? ?atwo kontrolowa? Monitor Interaktywny za pomoc? zdalnego sterowania g?osowego, co dodatkowo zapewnia p?ynne wra?enia w klasie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 

* Ta funkcja b?dzie dost?pna do ko?ca IV kwarta?u 2019 r.


G?o?niki zamontowane z przodu i kompatybilno?? z zewn?trznym mikrofonem
RM8602K posiada dwa g?o?niki o mocy 16 W z przodu, oferuj?c lepsz? transmisj? d?wi?ku, która podnosi poziom przyjemno?ci audiowizualnej podczas zaj??. Ponadto RM8602K jest wyposa?ony w port Mic-In, który umo?liwia nauczycielom pod??czenie zewn?trznych mikrofonów, co dodatkowo u?atwia uczniom skuteczne i efektywne uczenie si?.
 

Wykorzystanie wielu wy?wietlaczy to zwi?kszona efektywno?? nauczania
RM8602K obs?uguje aplikacj? podwójnego wy?wietlania tego samego obrazu przez wyj?cie HDMI, umo?liwiaj?c nauczycielom udost?pnianie materia?ów dydaktycznych na wi?cej ni? jednym ekranie jednocze?nie zwi?kszaj?c efektywno?? nauczania i zaanga?owania uczniów.

 

Kompatybilno?? z wieloma platformami
Monitory Interaktywne mog? bezproblemowo wspó?pracowa? z szerok? gam? komputerów i urz?dze? mobilnych z wi?kszo?ci? g?ównych systemów operacyjnych, od Windows do Mac, Linux i Chrome, dzi?ki funkcji plug-and-play.

 

Aplikacje polecane w zak?adce „BenQ Suggest”
Monitor RM8602K wyposa?ono w kilka polecanych aplikacji systemu Android zebranych w zak?adce BenQ Suggest. Pozwalaj? one na zwi?kszenie potencja?u monitora interaktywnego, u?atwiaj?c aktualizacj? oraz pobieranie aplikacji w przysz?o?ci. Przyk?adowo: Teamviewer i Blizz.Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali