Program Cyfrowa Gmina: nawet do 2 000 000 z?otych na sprz?t AV

Program Cyfrowa Gmina: nawet do 2 000 000 z?otych na sprz?t AV

Do 18 listopada w ramach programu Cyfrowa Gmina ka?da gmina w Polsce mo?e z?o?y? wniosek o dofinansowanie do zakupu sprz?tu AV. Maksymalna wysoko?? grantu to 2 000 000 z?otych. Sprawd? nasz? ofert?.

255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

Do 5 pa?dziernika mo?esz wzi?? udzia? w programie rz?dowym Bon na Cyfryzacj?. W ramach projektu mo?na ubiega? si? o dofinansowanie do zakupu m.in. sprz?tu audiowizualnego, komputerowego i oprogramowania. Dowiedz si? wi?cej.

Monitor interaktywny Newline Atlas TT-7520ER. Idealny do szko?y i sali konferencyjnej

Monitor interaktywny Newline Atlas TT-7520ER. Idealny do szko?y i sali konferencyjnej

Potrzebujesz monitora, który sprawdzi si? podczas spotka? zdalnych i stacjonarnych? Newline Atlas TT-7520ER to urz?dzenie, z którego b?dziesz móg? korzysta? w szkole lub biurze oraz podczas telekonferencji. Dowiedz si? wi?cej!

Monitor interaktywny Newline Naos TT-7519IP z komputerem OPS

Monitor interaktywny Newline Naos TT-7519IP z komputerem OPS

?atwy w obs?udze, wspó?pracuje z pakietem MS Office i umo?liwia prac? kilku osobom jednocze?nie na tym samym dokumencie. Oto monitor interaktywny Newline Naos TT-7519IP. Dzi? mo?esz go mie? w komplecie z komputerem OPS. Sprawd? szczegó?y!

Nowe monitory Newline TruTouch RS+ 65" oraz 75"

Nowe monitory Newline TruTouch RS+ 65

W ofercie ABC PREZENTACJI pojawiły się nowe monitory marki Newline - TruTouch seria RS+. Jest to nowa wersja dobrze znanych na rynku monitorów z serii RS.

Monitory dotykowe LG TR3BF w ofercie ABC PREZENTACJI

Monitory dotykowe LG TR3BF w ofercie ABC PREZENTACJI

Firma LG wprowadzi?a do swojej oferty seri? monitorów interaktywnych TR3BF, w sk?ad której wchodz? trzy modele o przek?tnych 65", 75" oraz 86". Ka?dy z nich posiada du?y ekran o rozdzielczo?ci 4K. Rozwi?zania LG idealnie sprawdz? si? w biznesie oraz edukacji.
 

Monitory interaktywne dotykowe 4K firmy Optoma

Monitory interaktywne dotykowe 4K firmy Optoma

Szanowni Państwo- ciągle rozwijający się rynek nowych technologii, umożliwia dostarczanie produktów o coraz wyższej jakości i coraz bardziej zaawansowanych. Dzięki temu, możemy zaoferować Państwu produkty najwyższej klasy, takie jak na przykład interaktywne monitory Optoma.

Avtek TouchScreen 5 Lite 75 oraz 86

Avtek TouchScreen 5 Lite 75 oraz 86

Szanowni Państwo, po raz kolejny wzbogacamy naszą ofertę, aby nadążyć za wciąż rosnącymi potrzebami Klientów, szczególnie tych, ukierunkowanych na organizację pokazów audiowizualnych w małych i średnich salach konferencyjnych.

Newline TT6518RS vs Avtek Touchscreen 5 lite 65

Newline TT6518RS vs Avtek Touchscreen 5 lite 65

Newline TT6518RS, to następca jakże popularnych modeli z tej serii, czyli UB, oraz FB. Dostajemy tutaj całkowicie odmienny wygląd, bardziej przypominający serię VN, zachowując przy tym pełną kompatybilność z Windows Ink.

Monitory interaktywne Optoma w ofercie ABC Prezentacji

Monitory interaktywne Optoma w ofercie ABC Prezentacji

Celem nadążenia za pędzącym rynkiem, oraz coraz większymi potrzebami naszych klientów, mamy zaszczyt zaprezentować Państwu najnowszy produkt znajdujący się w naszej ofercie: monitor interaktywny Optoma

Monitory Interaktywne Avtek w ofercie ABC Prezentacji

Monitory Interaktywne Avtek w ofercie ABC Prezentacji

Monitory interaktywne to niezwykle ciekawe rozwiązanie, które łączy w sobie prostotę i wygodę użytkowania panelu dotykowego, wraz z możliwościami komputera. Stanowią one niezwykle pomocne rozwiązanie, które znajdzie swoje zastosowanie np. w szkołach, czy też w biurach.

Rodzina monitorów interaktywnych AVtek

Rodzina monitorów interaktywnych AVtek

W ofercie ABC Prezentacji posiadamy ca?? rodzin? najnowszych produktów interaktywnych marki AVtek. Marka zosta?a stworzona przez naszego d?ugoletniego partnera handlowego oraz dystrybutora sprz?tu prezentacyjnego firm? Vidis S.A.

Nowe monitory AVtek Touchscreen5 Business

Nowe monitory AVtek Touchscreen5 Business

Powi?kszyli?my ofert? rodziny ekranów AVteka o nowy model Touchscreen 5 Business stworzony z my?l? o ma?ych i ?rednich salach konferencyjnych. Dost?pny jest w rozmiarach 55 oraz 65 cali. 

Konferencja Vidis - Wyró?nienia dla ABC Prezentacji

Konferencja Vidis - Wyró?nienia dla ABC Prezentacji

W dniach 15 – 17 maja nasi handlowcy mieli okazje ?wi?towa? 15 lat dzia?alno?ci naszego d?ugoletniego partnera, firmy Vidis.


Z tego miejsca chcieliby?my bardzo podzi?kowa? Vidis za wyró?nienie nas w kategoriach:

- Najd?u?sza wspó?praca z Vidis

- Najwi?ksza skuteczno?? w realizacji projektów handlowych w roku 2018

Otwarcie showroomu Newline w Warszawie. Zapraszamy!

Otwarcie showroomu Newline w Warszawie. Zapraszamy!

We wtorek 21 maja 2019 w Warszawie, odby?o si? uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce showroom’u ameryka?skiego producenta rozwi?za? interaktywnych firmy Newline Interactive, którego jeste?my autoryzowanym dealerem w Polsce.

Aktualnie w showroomie mo?na obejrze? monitory serii: TT-6518RS, TT-7518RS, TT-6518VN , TT-7518VN, X6 oraz X9

Rozwi?zania interaktywne NEC dla biznesu

Rozwi?zania interaktywne NEC dla biznesu

Wprowad? innowacyjno?? i zwi?ksz skuteczno?? w dotarciu do klientów za pomoc? rozwi?za? interaktywnych marki NEC. Ka?da firma wie, jak wa?ne jest stworzenie odpowiednich warunków pracy dla swoich pracowników. 

Nowe monitory interaktywne Optoma w ofercie ABC Prezentacji

Nowe monitory interaktywne Optoma w ofercie ABC Prezentacji

Do naszej szerokiej oferty monitorów interaktywnych wprowadzili?my urz?dzenia marki Optoma. Producent ten wcze?niej kojarzony z projektorami, rozszerzy? swoj? ofert? o monitory interaktywne. Ju? w czerwcu do sprzeda?y.

Wybrane monitory interaktywne dla biznesu - wiosna/lato 2019

Wybrane monitory interaktywne dla biznesu - wiosna/lato 2019

Podczas wyboru monitora interaktywnego najwa?niejsze jest okre?lenie jego zastosowania i bud?etu, który chcemy na ten cel przeznaczy?. W naszym top 3 wybrali?my monitory, których rozmiar, funkcjonalno?? i cena s? najbardziej optymalne

Nowe funkcje monitorów Newline z serii RS

Nowe funkcje monitorów Newline z serii RS

Nowa ods?ona monitorów interaktywnych marki Newline z serii RS, wyró?nia si? wykorzystaniem pe?nej funkcjonalno?ci aplikacji Windows Ink czyli funkcji wbudowanej systemu operacyjnego Windows 10.

Nowe monitory Avtek TouchSceen5 serii Lite i Connect

Nowe monitory Avtek TouchSceen5 serii Lite i Connect

W ofercie Avteka pojawi?y si? dwie nowe serie monitorów interaktywnych TouchScreen 5 Lite i TouchScreen 5 Connect. W obu seriach monitorów zastosowano panele o rozdzielczo?ci UHD 3840 x 2160.

Kup monitor interaktywny jeszcze w tym roku !

Kup monitor interaktywny jeszcze w tym roku !

Szukasz monitora interaktywnego do szko?y lub biura ? Polecamy monitory, które najcz??ciej wybieraj? nasi Klienci: Newline TruTouch TT-6518RS i Benq RP653K. Sprawdzone, z gwarancj? i Fv w tym roku.

Pami?taj szko?y mog? kupi? monitor bez 23 % Vatu !

Zestawy interaktywne z tablicami Esprit

Zestawy interaktywne z tablicami Esprit

Zestawy interaktywne Esprit z projektorem krótko lub ultrakrótkoogniskowym dost?pne od r?ki. Zapytaj o now? cen?. Kup w sprawdzonej firmie i skonsultuj swój zakup z ekspertami z bran?y AV.
Kupujesz wi?cej ni? 1 zestaw zapytaj o gratis.

Monitory interaktywne BenQ i Newline – mo?esz kupi? taniej ni? my?lisz !

Monitory interaktywne BenQ i Newline – mo?esz kupi? taniej ni? my?lisz !

Od kilku lat monitory interaktywne ciesz? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem klientów.

Dlaczego tak si? dzieje?

Na co warto zwróci? uwag? przy zakupie?

Czy instalacja jest trudna i jak powinna by? wykonana?

Nowe modele monitorów interaktywnych marki Newline

Nowe modele monitorów interaktywnych marki Newline

Newline Interactiv to producent sprz?tu interaktywnego z siedzib? w USA. Firma ta posiada w swojej ofercie tablice i monitory interaktywne, wizualizery, systemy prezentacji bezprzewodowej. Sprz?t przeznaczony jest g?ównie dla ...

Promocja na monitory interaktywne Newline do 30/06

Promocja na monitory interaktywne Newline do 30/06

Informujemy Pa?stwa o specjalnych promocjach na monitory interaktywne Newline.

Pierwsza z promocji dotyczy monitorów interaktywnych Newline z serii IB i oprogramowania MozaBook do??czanego gratis przy zakupie jednego z 3 modeli monitorów interaktywnych w rozmiarach 55, 65 i 70 cali.

Druga promocja obejmuj? monitory interaktywne Newline 4K z serii UB w rozmiarze 65, 75 i 85 cali. Przy zakupie jednego z podanych modeli, w cenie monitora otrzymujemy komputer OPS z procesorem WB5250G4 - i5, pami?ci? RAM 4GB i dyskiem 500GB.

Promocja trwa do 30.06.2017.

Monitory interaktywne (dotykowe) Newline i CTouch 55"

Monitory interaktywne (dotykowe) Newline i CTouch 55

ABC Prezentacji wybra?o cztery monitory interaktywne (dotykowe) o przek?tnej 55", które rekomenduje dla biznesu, instytucji oraz edukacji. Prezentujemy po dwa modele monitorów interaktywnych marki Newline i CTouch. Monitory interaktywne to doskona?e narz?dzie pracy s?u??ce do prowadzenia prezentacji, szkole?. ?wietnie sprawdzaj? si? w pracy zespo?owej. Umo?liwiaj? wielopunktow? edycj? otwartych dokumentów i zapisanie efektu pracy. Charakteryzuj? si? znacznie lepsz? jako?ci? obrazu ni? obraz uzyskiwany z zestawów interaktywnych tj. projektora krótkoogniskowego w po??czeniu z tablic? interaktywn? oraz nieporównywalny komfort pracy.

Monitory interaktywne rekomendowane dla sektora edukacji

Monitory interaktywne rekomendowane dla sektora edukacji

Prezentujemy podsumowanie rekomendowanych i dost?pnych w naszej ofercie monitorów interaktywnych przeznaczonych do edukacji. Wszystkie modele znajd? swoje zastosowanie zarówno w szko?ach podstawowych, gimnazjach, szko?ach, ?rednich, uczelniach wy?szych czy te? innych placówkach zajmuj?cych si? szeroko rozumian? edukacj?. W rozwini?ciu krótki opis wybranych, polecanych przez nas monitorów dotykowych.

Wybieraj?c sprz?t do placówki o?wiatowej bardzo cz?stym problemem s? wygórowane oczekiwania wzgl?dem monitora. Ma on przede wszystkim spe?nia? rygorystyczne normy bezpiecze?stwa i jako?ci, a jednocze?nie mie?ci? si? w ustalonych kryteriach cenowych. Wiemy jak trudno jest zorientowa? si? w sprz?cie, gdy na rynku istnieje wielu ró?nych producentów posiadaj?cych wiele ró?nych modeli, dlatego te? postanowili?my przedstawi? kilka propozycji o ?wietnym stosunku ceny do jako?ci, obok których nie mo?na przej?? oboj?tnie.

Monitory dotykowe Newline Trutouch + Trucast 3 za 0 PLN !

Monitory dotykowe Newline Trutouch + Trucast 3 za 0 PLN !

Monitory interaktywne Newline Trutouch z serii X (X5 i X7), wyró?niaj? si? ?atwo?ci? u?ytkowania, prostot? instalacji i dobr? jako?ci? audio i wideo. Producent postawi? na intuicyjno?? obs?ugi i ?atwo?? interakcji pomi?dzy u?ytkownikami monitora ...

Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??

Ekran projekcyjny i projektor do edukacji, jak wybra??

Jak wybra? ekran i projektor do sali szkolnej lub do celów edukacyjnych ? Nale?y pami?ta?, ?e najlepszym rozwi?zaniem jest zakup ekranu i projektora jednocze?nie. Jednak je?eli musimy si? zdecydowa? na zakupy roz?o?one w czasie, to zacznijmy od kupna projektora...

Monitory interaktywne Newline, 10 punktów dotyku - sprawd? to !

Monitory interaktywne Newline, 10 punktów dotyku - sprawd? to !

Przedstawiamy now? seri? monitorów interaktywnych marki Newline Interactive. Seria TruTouch to monitory z 10 punktow? funkcj? dotyku. Monitory te pracuj? na systemie android, dzi?ki czemu mo?na z nich korzysta? nawet bez komputera. Pozwala to ...

Monitor dotykowy Avtek Touch Screen z komputerem OPS -23%

Monitor dotykowy Avtek Touch Screen z komputerem OPS -23%

Prezentujemy nowy, dotykowy monitor interaktywny Avtek Touchscreen z serii Pro. Profesjonalny ekran LCD w po??czeniu z pod?wietleniem LED i tablic? interaktywn?, zapewni? niebywa?? jako?? wy?wietlanego obrazu i dotyku


Pe?na tre?? ...

Monitory dotykowe w szkole, nowy Benq RP552, 10 pkt. dotyku

Monitory dotykowe w szkole, nowy Benq RP552, 10 pkt. dotyku

Firma BenQ jest zaanga?owana w zaopatrywanie nauczycieli w najlepsz? technologi? wy?wietlania przeznaczon? do interaktywnych zaj?? lekcyjnych.

Ju? nied?ugo w sprzeda?y nowy 55 calowy monitor Benq RP552 z 10 punktami dotyku, atrakcyjna cena, zapytaj o szczegó?y ...

Monitor interaktywny BenQ RP652 - 65 cali, 10 punktów dotyku

Monitor interaktywny BenQ RP652 - 65 cali, 10 punktów dotyku

BenQ RP652 to 65 calowy monitor dotykowy o rozdzielczo?ci Full HD, przeznaczony przede wszystkim do zastosowa? edukacyjnych. Panel dotykowy rozpoznaje do 10 punktów jednoczesnego dotyku i jest kompatybilny z Windows, Mac OS X ...

Monitory interaktywne BenQ do szkó? i przedszkoli

Monitory interaktywne BenQ do szkó? i przedszkoli

Wszyscy ju? doskonale znaj? tradycyjne tablice interaktywne, które w po??czeniu z projektorem staj? si? nieocenionym narz?dziem do nauczania. Teraz przedstawiamy  kolejn? nowo?? w naszej ofercie monitory dotykowe Benq ...

Monitory dotykowe w firmie. Jak wybra? monitor interaktywny ?

Monitory dotykowe w firmie. Jak wybra? monitor interaktywny ?

Du?e przedsi?biorstwa i ma?e firmy coraz cz??ciej szukaj? nowoczesnych rozwi?za? i narz?dzi pozwalaj?cych w nowy, innowacyjny sposób zaprezentowa? swoje us?ugi lub produkty. Takimi urz?dzeniami s? na pewno monitory dotykowe ...

Tablica interaktywna/monitor dotykowy LCD firmy NEC

Tablica interaktywna/monitor dotykowy LCD firmy NEC

Japo?ska firma NEC przedstawia produkt, który zast?pi tradycyjne tablice interaktywne - dotykowy panel interaktywny NEC Multisync, który wyst?puje w dwóch rozmiarach 46 cali i 65 cali. Nec Multisync V462TM i V651TM znajdzie zastosowanie w bran?y ...

Nowoczesna sala lekcyjna / pracownia multimedialna ju? w zasi?gu r?ki

Nowoczesna sala lekcyjna / pracownia multimedialna ju? w zasi?gu r?ki

Ka?da placówka o?wiatowa z biegiem czasu musi inwestowa? w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Sklep ABC Prezentacji postanowi? u?atwi? to Pa?stwu i wprowadzi? promocj? na najcz??ciej wybierane przez szko?y produkty.

1

Obraz jest kluczowym elementem każdej prezentacji lub lekcji. Dzięki obrazom łatwiej przyswajamy przekazywane nam informacje oraz łatwiej je zapamiętujemy. Kolejną ważną cechą prezentacji czy lekcji jest interakcja z przekazywanymi treściami. Możliwość wykonywania szybkich notatek, rysowania, zapisywania pomysłów jest tak samo ważna jak sam obraz. Narzędziem, które łączy wszystkie te cechy jest monitor interaktywny. Monitory interaktywne pozwalają na prowadzenie spotkań w salach konferencyjnych, czy w salach lekcyjnych w zupełnie nowy, bardziej interesujący dla odbiorcy sposób. Narzędzie jakim jest monitor interaktywny pozwala bardziej zaangażować się w pracę wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu czy lekcji i sprawia że użytkownicy stają się bardziej kreatywni.
 
    Monitory dostępne w sprzedaży mają przekątne od 55” do 98”. Wyposażone są w  dotykową matryce w rozdzielczości 4K/UHD. Z monitora może korzystać jednocześnie kilka osób. Dotyk w monitorach interaktywnych zazwyczaj oparty jest o technologię podczerwieni. Oznacza to że z monitorów można korzystać pisząc po nich palcem lub innym wskaźnikiem. Monitory pozwalają  na podłączenie do nich różnych typów urządzeń za pomocą kabla jak również bezprzewodowo. Oprócz powyższych cech monitory interaktywne posiadają szereg innych funkcjonalności, które sprawiają że są to urządzenia uniwersalne i wszechstronne.

Hartowana szyba ochronna i trwała obudowa sprawiają że monitory są bardzo bezpieczne w użytkowaniu a jednocześnie posiadają nowoczesny wygląd. W urządzeniach są montowane profesjonalne matryce, które posiadają wydłużoną żywotność przez co monitory mogą pracować wiele godzin bez wyłączania. Profesjonalne matryce w monitorach interaktywnych to również szerokie kąty widzenia, dzięki czemu obraz na monitorze jest doskonale widoczny z każdej pozycji.

    Większość monitorów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki, dzięki czemu użytkownik monitora interaktywnego nie musi dokupować z oddzielnych głośników żeby nagłośnić sale. Ważnym parametrem w monitorach jest również ich jasność, która powinna wynosić minimum 350 cd/m2. Czym jaśniejszy monitor tym wyraźniejszy i jasny obraz nawet w sali, która jest mocno nasłoneczniona. Inną ważną cechą , którą powinno się brać pod uwagę przy zakupie monitora jest ilość złącz. Podstawowe porty czyli hdmi i usb powinny być zlokalizowane na przednim panelu, tak żeby łatwo było podłączyć do monitora inne urządzenia. Ważnym udogodnieniem jest też port Hdmi out. Dzięki temu użytkownik może przesłać obraz z monitora na inny monitor lub projektor.

Monitor interaktywny to nie tylko samo urządzenie ale również oprogramowanie dołączone do niego. Większość modeli monitorów jest wyposażona w popularny system operacyjny Android. Dzięki temu systemowi monitor może pracować jako samodzielne urządzenia i nie trzeba do niego podłączać zewnętrznych komputerów. Oprócz Androida monitory są wyposażone w szereg przydatnych aplikacji. Są to aplikacje umożliwiające rysowanie, dokonywanie adnotacji na dokumentach, nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie bezprzewodowo obrazu na monitor z urządzeń mobilnych, jak również przesyłanie obrazu z monitora na inne urządzenia. Monitory interaktywne mają również wbudowanego klienta poczty email, dzięki temu użytkownik po skonfigurowaniu aplikacji może z poziomu monitora wysyłać wiadomości email na przykład do uczestników spotkania czy lekcji.
Funkcjonalność monitora można dodatkowo rozszerzyć podłączając do niego dodatkowy komputer. Może to być komputer typu OPS, który jest montowany w specjalnej kieszeni, z tyłu w obudowie monitora. W komputerze tym można zainstalować normalny system operacyjny Windows. Do monitora interaktywnego możemy również podłączyć zewnętrzny komputer PC. Podłączenie następuje za pomocą kabla hdmi i usb.

    Przy zakupie monitora należy również zwrócić uwagę na gwarancję . Standardowa gwarancja na monitory wynosi 2-3 lata, ale są też modele które mają dłuższą gwarancję.


Najpopularniejsze rozmiary monitorów interaktywnych na rynku - 65 cali, 75 cali, 86 cali